روغن توتال سریولا Total Seriola Cleaner

روغن توتال سریولا Total Seriola Cleaner برای انتقال گرما در تجهیزات با استفاده از گردش سیال حرارتی، در مدارهای باز و بسته توصیه می شود. روغن توتال سریولا Total Seriola Cleaner برای گرمایش و کنترل دما در همه صنایع و به ویژه برای فراهم کردن مراحل تولید مناسب هستند. توتال سریولا به عنوان یک روغن انتقال حرارت دارای ویژگی های مفید زیر می باشد: پایداری حرارتی بالا، شاخص گرانروی بالا و نقطه اشتعال بالا.
ادامه مطلب

روغن توتال سریولا Total Seriola AB

روغن توتال سریولا Total Seriola AB برای انتقال گرما در تجهیزات با استفاده از گردش سیال حرارتی، در مدارهای باز و بسته توصیه می شود. روغن توتال سریولا Total Seriola AB برای گرمایش و کنترل دما در همه صنایع و به ویژه برای فراهم کردن مراحل تولید مناسب هستند. توتال سریولا به عنوان یک روغن انتقال حرارت دارای ویژگی های مفید زیر می باشد: پایداری حرارتی بالا، شاخص گرانروی بالا و نقطه اشتعال بالا.
ادامه مطلب

روغن توتال سریولا Total Seriola 1510 

روغن توتال سریولا Total Seriola 1510 برای انتقال گرما در تجهیزات با استفاده از گردش سیال حرارتی، در مدارهای باز و بسته توصیه می شود. روغن توتال سریولا Total Seriola 1510 برای گرمایش و کنترل دما در همه صنایع و به ویژه برای فراهم کردن مراحل تولید مناسب هستند. توتال سریولا به عنوان یک روغن انتقال حرارت دارای ویژگی های مفید زیر می باشد: پایداری حرارتی بالا، شاخص گرانروی بالا و نقطه اشتعال بالا.
ادامه مطلب

روغن توتال سریولا Total Seriola 100

روغن توتال سریولا Total Seriola 100 برای انتقال گرما در تجهیزات با استفاده از گردش سیال حرارتی، در مدارهای باز و بسته توصیه می شود. روغن توتال سریولا Total Seriola 100 برای گرمایش و کنترل دما در همه صنایع و به ویژه برای فراهم کردن مراحل تولید مناسب هستند. توتال سریولا به عنوان یک روغن انتقال حرارت دارای ویژگی های مفید زیر می باشد: پایداری حرارتی بالا، شاخص گرانروی بالا و نقطه اشتعال بالا.
ادامه مطلب

روغن توتال سریولا Total Seriola 32

روغن توتال سریولا Total Seriola 32 برای انتقال گرما در تجهیزات با استفاده از گردش سیال حرارتی، در مدارهای باز و بسته توصیه می شود. روغن توتال سریولا Total Seriola 32 برای گرمایش و کنترل دما در همه صنایع و به ویژه برای فراهم کردن مراحل تولید مناسب هستند. توتال سریولا به عنوان یک روغن انتقال حرارت دارای ویژگی های مفید زیر می باشد: پایداری حرارتی بالا، شاخص گرانروی بالا و نقطه اشتعال بالا.
ادامه مطلب

​محصولات